Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)

Ostrovec - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor lidové architektury z 19. století.

Historie

Venkovská usedlost čp. 3 pochází z počátku 19. století a nachází se na návsi. Usedlost s volnou dispozicí dvora. Obytný dům je roubený, přízemní, obrácený štítem k návsi. Nad průčelní stěnou se dvěma okenními osami v původních profilových rámech výstupu je předsazená lomenice, šalovaná vstřícně do středního švu vzájemně se překrývajícími širokými prkny. Ve vrcholku je zakončena mohutným obdélným kabřincem, krytým šindelem. Lomenici a převislou střechu nad bočním průčelím podpírají vyřezávané sloupky spojené bedněným parapetem na způsob krytého ochozu zápraží. Vnitřní dispozice je původní, k velké jizbě se připojuje menší, zaroubená do průčelí, dále se síní s černou kuchyní s komorou, přístupné z pavlače. Střecha došková. Jde o hmotovou kopii původního stavení, které zde bylo až do 80. let minulého století. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 4 pochází z počátku 19. století, nachází se na návsi. Usedlost se dvorem obestavěným ze tří stran je obrácená do průčelí štítem obytného domu a špýcharem spojeným pilířovou branou s vraty a vrátky. Obytný dům je roubený, přízemní. Široká, vzájemně se překrývající prkna bednění lomenice vytvářejí obrazec kosočtverce. Střecha kryta taškami. Vnitřní dispozice domu je upravena. Protilehlý špýchar je přízemní, roubený s jednoduchými štíty, krytý taškami. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 6 pochází z počátku 19. století, nachází se na návsi. Jde o bývalý výměnek dnes přestavené usedlosti. Přízemní roubená a omítnutá chalupa, která je orientovaná štítovým průčelím do návsi. Ve štítovém průčelí je sdružená okenní osa v původním profilu. Štít je jednoduchý, svisle šalovaný. Střecha je kryta eternitem. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 8 pochází z počátku 19. století, nachází se na návsi. Jde o usedlost se dvorem obestavěným ze tří stran. Obytný dům je roubený, přízemní, na vysoké podezdívce, obrácený do návsi štítovým průčelím. V průčelní stěně je jedno sdružené okno v původních profilovaných rámech. Nad ním se zvedá předsunutá lomenice, šalovaná vstřícně do středního švu prkny vzájemně se předkrývajícími. Lomenice je u vrcholu skosena polovalbou. Na bočním průčelí je zápraží kryto převislou střechou podepřenou hralonovými sloupky spojenými bedněným parapetem, které tvoří pavlač, zvýšenou na podezdívce, v níž jsou umístěny chlévy a sklepy. Obytný dům je trojdílný, s komorou za síní, přeměněnou ve světnici a s menší jizbou na boku velké světnice. Střecha je kryta došky. V ose obytného domu navazuje samostatná budova zděného chléva s kamenným ostěním vchodů a s doškovou sedlovou střechou. Na protilehlé straně je velká roubená stodola obdélného půdorysu s připojenou kolnou. Střechy sedlové s jednoduchými štíty a s doškovou krytinou. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 14 pochází z počátku 19. století, nachází se na návsi. Usedlost se dvorem obestavěným ze tří stran. Obytný dům je roubený, přízemní, na vysoké podezdívce, obrácený štítovým průčelím na náves. Štít je nový, svisle bedněný. Kolem štítového a bočního průčelí obíhá ochoz na způsob pavlače s bědněným parapetem s hranolovými sloupky, které podpírají v čele předsunutý štít a na boku přesahující střechu. Pavlač je zvýšená, přístupná dřevěnými schody před vstupem do domu, kde vytváří rozšířené kryté zápraží. Střecha je kryta eternitem. Svou dispozicí patří dům k typu dvoujizbového domu se střední síní. Na protilehlé straně při vstupu do dvora je přízemní roubený špýchar bokem obrácený do návsi, se svisle bedněným štítem, krytý lepenkou. Po levé straně uzavírá dvůr roubená stodola, obdélná, krytá taškami. Jde o příklad středně velké usedlosti dochované téměř v úplnosti s původní dispozicí dvora. Objekt v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)Venkovské usedlosti v Ostrovci (čp. 3, 4, 6, 8, 14)