Vilová čtvrť Bezovka v Plzni

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: kubismus, funkcionalismus
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Čtvrť Bezovka tvoří jihozápadní část Jižního předměstí, od sklonku 19. století byla zastavována činžovními a rodinnými domy a vilami, které byly uspořádány a rozvrženy podle propracovaného regulačního plánu.

Historie

Rezidenční čtvrť Bezovka tvoří jihozápadní výspu plzeňského Jižního předměstí. Aby se předešlo živelné a neorganizované zástavbě periferních částí rychle se rozrůstající Plzně, vznikaly od poloviny 19. století regulační plány, které měly usměrňovat trasování silnic i železničních tratí a budování průmyslových provozů, veřejných i obytných domů. Z půle devadesátých let 19. věku pochází celková rozšiřovací koncepce celého města. Většina ploch na jih a jihozápad od historického jádra měla být zaplněna činžovními domy, poprvé se zde setkáváme se záměrem vyhradit určitý prostor vilám, které měly vyrůst na místě dnešní Bezovky.

Kolem roku 1910 byl vypracován nový regulační plán, jenž přinesl radikální odklon od dosavadního šachovnicového způsobu zástavby. Ten byl nahrazen radiálami, tedy paprsčitě uspořádanými ulicemi, které se sbíhaly do ohnisek v podobě náměstí kruhového, čtvercového, obdélníkového či mnohoúhelníkového tvaru. Bezovka se měla stát moderním sídelním celkem s promyšlenou urbanistickou koncepcí. Měla se blížit soudobému ideálu města v zahradách a zároveň umístěním a konfigurací komunikací, budov a zeleně plnit estetické funkce.

Tohoto cíle se podařilo z velké části dosáhnout. Bezovka začala být zalidňována na sklonku 19. století, stavební ruch dosáhl vrcholu v meziválečném období a dozníval i po roce 1945. Vznikl kvalitní sídlištní soubor, jehož přirozeným těžištěm jsou dvě parková náměstí nazývaná místními obyvateli Velká a Malá hvězda. Zatímco první z nich má pravidelný kruhový tvar, půdorys druhého se podobá pětiúhelníku. Ačkoliv po roce 1948 se další rozšiřování Bezovky prakticky zastavilo a byla tedy realizována pouze část z původně navrhovaného areálu, patří vilová čtvrť k ukázkovým příkladům promyšleného a esteticky cenného městského urbanismu počátku 20. století. Krom toho se může pochlubit i architektonicky hodnotnými rodinnými a činžovními domy, z nichž většina byla vyprojektována v duchu střídmého prvorepublikového funkcionalismu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.