vesnická památková zóna

Dobřív
Dobřív je od roku 1995 vesnickou památkovou zónou, dochovala se zde řada zajímavých objektů lidové architektury, Švédský most a hamr.

Dolany
Vesnická památková rezervace v mírně zvlněné krajině povodí Berounky.

Drahoňův Újezd
O Drahoňově Újezdě pochází první písemná zpráva z roku 1352. Ve vesnici, která je památkovou zónou, se zachoval cenný soubor staveb lidové architektury.

Historické jádro vsi Dobřív
Soubor rázovitých roubených chalup typických pro podbrdskou lidovou architekturu.

Historické jádro vsi Dolany
V půdorysu vesnice od roku 1995 vyhlášené vesnickou památkovou rezervací je dodnes znatelný středověký urbanismus.

Historické jádro vsi Hlince
Cenný soubor lidové architektury, vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Jablečno
Historické jádro vsi bylo v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historické jádro vsi Jarov
Cenný soubor roubené lidové architektury, početný je i soubor zděných hospodářských staveb.

Historické jádro vsi Klenčí pod Čerchovem
Vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Lhota
Pro mimořádnou památkovou hodnotu bylo jádro vsi Lhota v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historické jádro vsi Lipnice
Půdorys vesnice Lipnice tvoří vzácný typ okrouhlice s téměř kruhovou ústřední návsí. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Lochousice
Soubor dochovaných usedlostí reprezentuje venkovskou architekturu německy mluvící oblasti pohraničí z 2. poloviny 19. a začátku 20. století.

Historické jádro vsi Mítov
V Mítově najdeme hodnotné stavby, jež jsou cenným dokladem lidové architektury. Roku 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Olešovice
Historické jádro Olešnice tvoří zajímavé patrové, venkovské usedlosti s hrázděnými patry soustředěné kolem svažité návsi.

Historické jádro vsi Podmokly
Historické jádro Podmokel leží ve svahu s dominantou zámku nad ním.

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Historické jádro vsi Řesanice
V Řesanicích najdeme několik cenných dokladů lidové architektury. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Historické jádro vsi Studená
Soubor roubených obytných i hospodářských staveb.

Historické jádro vsi Zahrádka
V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Hlince
Cenný soubor lidové architektury v malebné krajině. Od roku 1995 vesnická památková zóna.