Věra Šaldová

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.