mohylové pohřebiště

Doubrava
Vesnice s rozlehlou návsí, v jejímž středu stojí pozdně barokní kaplička. Nedaleko se nachází pravěké mohylové pohřebiště.

Dvůr Osojno u Draženě
Bývalý hospodářský dvůr, v okolí výšinné sídliště.

Hradec
Roku 1186 patřila vesnice klášteru v Kladrubech. Dominantou obce je kostel sv. Jiří.

Hradiště a mohylové pohřebiště Na hradišti u Střapole
Poblíž Berounky se nachází zbytky původního hradiště.

Hradiště u Mariánského Týnce
Halštatsko-laténské hradiště s mohylovým pohřebištěm.

Kbel
Vesnici Kbel najdeme nedaleko Přeštic. První zmínka o obci pochází z roku 1352.

Kostelec
Vesnice středověkého původu s dominantou původně gotického kostela, přestavěného před polovinou 18. století v duchu barokní gotiky.

Líšťany
Ves doložená již ve 12. století se zámkem, kostelem a mohylovým pohřebištěm.

Lužany
Lužany jsou poprvé zmiňovány již v roce 1175. Nejslavnější etapa jejich historie je spojena se jménem architekta a mecenáše Josefa Hlávky.

Mariánský Týnec
Poutní areál s bývalým proboštstvím plaských cisterciáků byl vystavěn podle plánů Jana Blažeje Santiniho a dnes je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska.

Merklín
Merklín je poprvé zmiňován roku 1356. Dominantou obce je zámek a kostel sv. Mikuláše.

Mohylové pohřebiště Svanka u Plešnic
Archeologické pozůstatky mohylového pohřebiště.

Mohylové pohřebiště u Chotiné
Terénní pozůstatky pravěkého mohylového pohřebiště.

Mohylové pohřebiště u Doubravy
Dobře zachovalé pravěké mohylové pohřebiště z doby halštatsko-laténské.

Mohylové pohřebiště u Hradce
Mohylové pohřebiště se nachází blízko obce Hradec. Zahrnuje skupinu asi čtyřiceti či padesáti mohyl.

Mohylové pohřebiště u Kbelu
Z okolí obce Kbel pocházejí nálezy mohyl ze střední doby bronzové.

Mohylové pohřebiště u Kostelce
Pravěké mohylové pohřebiště, nálezy byly přiřazeny milavečské kultuře.

Mohylové pohřebiště u Nezdic
Nedaleko obce Nezdice najdeme pozůstatky mohylových pohřebišť.

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.

Mohylové pohřebiště u Vochova
Rozsáhlý sídlištní areál s rondelem z období mladšího neolitu (asi 4600 př. n. l.).