mlýn

Městské lázně v Plzni (čp. 2386)
Na místě bývalého barokního bastionu vystavěl mlynář Říha u svého mlýna v polovině 19. století městské lázně.

Milínov
Vesnice Milínov leží mezi lesy nedaleko od Nezvěstic. Poblíž se nalézá zřícenina středověkého hradu Lopata.

Mlýn v Ostrovci (čp. 12)
Známý pod názvem Zimův nebo také Ostrovecký mlýn.

Mlýn v Zahrádce (eč. 3)
V Zahrádce najdeme na Čížkovském potoce dva mlýny. V horním mlýně U Trsínů se v mlýnici dochovalo mlýnské kolo.

Nezvěstice
Nezvěstice se zkonstituovaly jako osada v blízkosti nezvěstické, dnes již zcela zaniklé, tvrze již ve 14. století.

Nýrsko
Jedno z nejprůmyslovějších měst Klatovska bylo původně rozděleno na dvě části, Horní Nýrsko patřící k hradu Pajrek a Dolní Nýrsko připojené k bystřickému panství. V polovině 16. století pak obě části spojili Kocovští z Dobrše.  

Ostrovec
Pro své stavebně-historické, památkové a urbanistické hodnoty byl Ostrovec prohlášen v roce 1994 vesnickou památkovou rezervací.

Pivovar v Chotěšově (čp. 53)
Areál bývalého pivovaru najdeme v Chotěšově nedaleko klášterního komplexu.

Plzeň-Božkov
Božkov, připojený k Plzni v roce 1942, tvoří nejen venkovské usedlosti a hospodářské dvory, ale i pozůstatky průmyslové výroby spojené s těžbou vitriolové břidlice.  

Plzeň-Doubravka
Kolem opevněného kostela sv. Jiří se postupně, při důležité obchodní cestě na Prahu, zkoncentrovalo plzeňské předměstí Doubravka, které i přes svou výhodnou polohu zaznamenalo větší rozkvět až koncem 19. století.  

Poleň
Poleň založila místní šlechta nejpozději ve 13. století, od počátku však byla ves rozdělena na několik částí, z nichž jedna byla spravována z hradu Pušperk. Počátkem 18. století pak celou Poleň připojili Černínové z Chudenic ke svému panství.

Polžice
Ves na Radbuze v těsném sousedství horšovské obory. Lidová architektura, umělý renesanční vodní kanál, poblíž starý mlýn.

Radčice
Radčice, dnes severozápadní část plzeňské aglomerace, patřily ve středověku plaskému klášteru a posléze Točníkům z Křimic. Cenný soubor venkovské architektury poškodil zásah spojeneckými bombami v roce 1943.  

Seč
Vesnici Seč najdeme blízko Blovic. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Srby
Vesnice s vrcholně barokním kostelem sv. Jana Křtitele. Za vsí zbytky někdejší Ferdinandovy huti.

Starý Plzenec
Starý Plzenec, nesoucí až do 15. století označení Stará Plzeň, vznikl jako významné přemyslovské správní centrum, s rozpadem hradské soustavy však začal ztrácet svůj význam, který definitivně pozbyl po založení dnešní Plzně.  

Štítary
Ves pod starobylým hradištěm Tasnovice/Štítary.

Stod
Město Stod je poprvé zmiňováno roku 1235. Mezi zajímavé místní památky patří kostel sv. Máří Magdalény či kaple sv. Jana Nepomuckého.

Svéradice
Rodiště Albrechta Chanovského z Dlouhé Vsi založili místní vladykové nejpozději ve 13. století, posléze Svéradice drželi Chanovští z Dlouhé Vsi a nakonec od 17. století byly spravovány městem Horažďovice.

Těnovice
Vesnice Těnovice leží nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.