doba halštatská

Hradiště u Ostrova u Bezdružic
Terénní pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště.

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.

Sídliště na Vinici u Skupče
Doklady osídlení v eneolitu (chamská kultura) a v pozdní době halštatské.