doba bronzová

Dolany
Vesnická památková rezervace v mírně zvlněné krajině povodí Berounky.

Hradiště Tuhošť u Lhovic
Nedaleko Lhovic na kopci Tuhošť jsou doloženy pozůstatky pravěkého osídlení již v době bronzové.  

Hradiště u Horního Hradiště
V ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole.

Hradiště u Lipna
Archeologické stopy pravěkého hradiště z pozdní doby bronzové.

Hradiště u Ostrova u Bezdružic
Terénní pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště.

Hradiště u Plas
Hradiště bylo obýváno v období eneolitu (chamská kultura) a patrně i v pozdní době bronzové.

Mohylové pohřebiště Svanka u Plešnic
Archeologické pozůstatky mohylového pohřebiště.

Mohylové pohřebiště u Kbelu
Z okolí obce Kbel pocházejí nálezy mohyl ze střední doby bronzové.

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.

Obrovo hradiště u Žinkov
Nad zámkem v Žinkovech se nachází Obrovo hradiště.

Pohřebiště u Nynic
Pravěké pohřebiště z doby bronzové a halštatské. Nově rozpoznaná skupina hrobů dostala podle prvního naleziště název nynická kultura.