Kostel sv. Bartoloměje v Ošelíně

Ošelín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Pohledný kostelík svatého Bartoloměje získal svou dnešní podobu barokní přestavbou na počátku 18. století, kdy v něm také byla vybudována schirndingovská hrobka.

Historie

V západní části malé vesnice Ošelín se poblíž hlavní silnice ze Svojšína do Kurojed nalézá kostel svatého Bartoloměje. Nejvýznamnější ošelínská památka stojí na mírném svahu a je obklopena vzrostlými stromy. V jádru gotický svatostánek stával na tomtéž místě už ve středověku, ačkoliv nejstarší písemné prameny dokládající jeho existenci pocházejí až z 16. století. Od roku 1596 až do počátku třicetileté války zde působili luteránští kazatelé. Ačkoliv se v 16. století svatý Bartoloměj pyšnil titulem farního kostela, v pobělohorském období jeho význam poklesl na úroveň filiálky. Stálým sídlem kněze se Ošelín opětovně stal díky zřízení lokálie za Josefa II. Roku 1722 byl chrám z iniciativy Rudolfa ze Schirndingu zbarokizován a rozšířen o sakristii a panskou hrobku. Další podstatný stavební zásah se odehrál až roku 1903, kdy byla západní hranolová věž zvýšena o druhé patro. Takřka padesátileté období pozvolného chátrání svatyně skončilo s rokem 1994, kdy se uskutečnila důkladná rekonstrukce budovy i renovace jejího interiéru. Díky celkové opravě se malebný kostel svatého Bartoloměje v současné době nachází v dobrém technickém stavu a kromě pravidelných bohoslužeb se v něm konají i slavnostní pouťové mše.

Většinu hmoty sakrální stavby zaujímá obdélníková loď, nad jejímž západním průčelím se tyčí dvoupatrová hranolová věž zastřešená jehlancem. Na východní straně přechází loď v zúžený presbytář s trojbokým závěrem, k němuž od severu přiléhá malá sakristie. Hladkou fasádu člení pouze obdélníková okna s půlkruhovými záklenky, lemovaná šambránami, kostelní věž obepíná profilovaná římsa. Nad kněžištěm a sakristií se vypínají valené klenby s lunetami, vnitřní prostor lodi naproti tomu uzavírá plochý strop. Většina mobiliáře vznikla v souvislosti s barokizací chrámu, z doby kolem roku 1722 pocházejí dva boční rámové oltáře a kazatelna. O několik desetiletí starší jsou heraldické náhrobníky ze 17. století, naproti tomu rokokový hlavní oltář byl vyroben až ve druhé polovině 18. věku.

Fotografie

Kostel sv. Bartoloměje v OšelíněKostel sv. Bartoloměje v OšelíněKostel sv. Bartoloměje v OšelíněKostel sv. Bartoloměje v Ošelíně