Kostel sv. Anny v Částkově

Částkov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kostel svaté Anny pozoruje každodenní dění na částkovské návsi už od roku 1718, jeho interiér se pyšní rokokovou výzdobou a umělecky hodnotným mobiliářem.

Historie

Dominantou návsi v Částkově je barokní kostel svaté Anny, jenž byl zbudován kolem roku 1718. Jedná se o menší jednolodní stavbu, jejímuž západnímu průčelí vévodí hranolová věž zakončená cibulovou bání. Architektonickou zvláštností chrámu jsou zaoblená nároží lodi, která spolu s presbytářem, zakončeným půlkruhově, vytvářejí netradiční, avšak harmonické a elegantní linie. K severní straně kněžiště přiléhá patrová sakristie čtvercového půdorysu, v níž se nalézá oratoř, tedy vyvýšené a oddělené místo určené k modlitbě. Fasáda sakrální památky je profilována pilastry a půlkruhově uzavřenými okny, vstupní portál je ozdoben kamenným ostěním.

Nad lodí se rozprostírají tři pole valené klenby, kdežto presbyterium je stejně jako podvěží sklenuto plackou, oratoř i sakristie jsou plochostropé. Vnitřní zařízení svatostánku je převážně rokokové, většina kostelního mobiliáře vznikla kolem roku 1740. V první řadě je třeba zmínit portálový hlavní oltář s pozdně gotickou sochou svaté Anny Samotřetí, která pochází ze samotného závěru 15. století. Autorem oltáře, ozdobeného kromě uvedené gotické skulptury také plastikami svatého Jáchyma a svatého Josefa z poloviny 18. věku, byl pravděpodobně sochař Jakub Artschlag. Dva boční oltáře jsou doplněny malbami svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie Pomocné. Rokoková kazatelna se pyšní reliéfním dekorem s motivem dvanáctiletého Krista v chrámu. K vnitřnímu vybavení kostela musíme přiřadit také soubor čtyř vzácných barokních skulptur z půle 18. století, které zpodobňují svatou Teklu a svaté Barboru, Alžbětu a Apolonii.

Roku 1945 byla stavba zabavena československým státem, který ji poté spravoval více než 60 let. Roku 2013 byla bezúplatně převedena do vlastnictví obce Částkov. Pamětihodnost se nachází v poměrně dobrém technickém stavu, přesto místní zastupitelstvo plánuje její postupnou opravu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Anny v ČástkověKostel sv. Anny v ČástkověKostel sv. Anny v ČástkověKostel sv. Anny v ČástkověKostel sv. Anny v ČástkověKostel sv. Anny v Částkově