Venkovské usedlosti ve Lhotě pod Radčem (čp. 2, 3, 30, 31, 32, 51, 70, 33)

Lhota pod Radčem - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor lidové architektury z 19. století.

Historie

Venkovská usedlost čp. 2 se nachází v severozápadní části návsi. Pochází z konce 18. století. Jedná se o usedlost s jednotraktovým obytným domem po levé straně a navazujícími chlévy, při čelní straně do ulice stojí roubený špýchar, zadní část dvora uzavírá stodola. Dvůr uzavírají železná vrata. Proti obytnému stavení je mladší zděná kolna se sedlovou střechou. Obytný dům byl zmodernizován, pod štítem je předzděný, zachován zůstal jen klasovitě skládaný štít ze středního švu. Sedlová střecha je kryta eternitem. Levá strana stavení je zděná (nebo roubená v kožichu) omítnutá, pravá strana roubená. Objekt v soukromém majetku.


Venkovská usedlost čp. 3 se nachází v severozápadní části návsi, dochována je v téměř autentické podobě. Datována je do konce 18. století. Jedná se o usedlost se dvorem obestavěným ze tří stran roubeným obytným domem a špýcharem. Obytný dům je přízemní, jednotraktový, s připojenými roubenými chlévy. Štítem je orientován do návsi. V průčelí roubenky jsou sdružená okna s nadokenními a podkokenními římsami. Lomenice, ve vrcholu ukosená širokou polovalbou, je bedněna ve středním poli svisle, po stranách vstřícně. Na trojprostorovou dispozici navazují roubené chlévy s připojenou otevřenou kolnou. Zápraží u obytné části je krátké, s parapetem na způsob pavlače s vyřezávanými sloupky. Střecha je kryta eternitem. K usedlosti patří hospodářské budovy. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 30 se nachází na jihozápadní straně návsi. Datována je do první poloviny 19. století. Jedná se o rozlehlou usedlost s obytným domem a chlévy, do průčelí uzavřeným zdí s branou s půlkruhovým vjezdem a dřevěnou brankou. Obytný dům je přízemní, omítnutý, o třech okenních osách v průčelí, obrácený štítem k návsi. Lomenice, zkosená ve vrcholu polovalbou, je vertikálně dělen. Na trojprostorovou dispozici obytné části navazují chlévy. Střecha krytá taškami. Objekt v soukromém majetku.


Venkovská usedlost čp. 31 se nachází na jihozápadní straně návsi, dochoval se v půvobní malebné podobě. Datován je do první poloviny 19. století. Jedná se o usedlost s roubeným domem, špýcharem a chlévy. Obytný dům je přízemní, obrácený štítem do návsi. Bedněná lomenice, zkosená polovalbou, je vertikálně dělená. Na trojprostorovou dispozici se zděnou kuchyní navazuje roubená kolna se samostatným vchodem a chlévy. Střecha je kryta taškami. Dochoval se také tyčkový dřevěný plot. Objekt v soukromém majetku.

Obytné stavení čp. 32 zcela přestavěno, byla u něj zrušena památková ochrana.

Venkovská usedlost čp. 33 se nachází na jihozápadní straně návsi. Památkově chráněn je pouze špýchar kombinovaný s kolnou rámové konstrukce nacházející se ve dvoře statku. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 51 se nachází uprostřed obce, severovýchodně od kostela. Datována je do první poloviny 19. století. Jedná se o roubený přízemní dům, orientovaný kolmo k cestě. Štítové průčelí má dvě okenní osy v původních profilovaných rámech a svisle bedněný štít, zkosený polovalbou. Obytná část je trojprostorová. Střecha sedlová s polovalbou, krytá nad celou dispozicí eternitem. Boční fasáda má dvě dřevěná šestitabulková okna. Na střeše sedlový nákladový vikýř. Obytnou část uzavírá zděný přístavek s dřevěnými dveřmi. Na obytné stavení navazují hospodářské budovy. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 70 se nachází na severovýchodní straně návsi. Datována je do první poloviny 19. století. Jedná se o obytné přízemní roubené stavení spojené do jednoho objektu s chlévy a úzkou stodolou. Na chalupě upoutají dvířka ve štítu se střídavě šikmo skládanou lomenicí. Obytná část je trojprostorová, se zaroubenou menší jizbou v průčelí. Na boku vystupuje kryté zápraží s bedněným parapetem na způsob pavlače. Přesah střechy podpírají dřevěné sloupky. Střecha kryta eternitem. Původní vzhled porušen novějšími zásahy. Objekt v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti ve Lhotě pod Radčem (čp. 2, 3, 30, 31, 32, 51, 70, 33)Venkovské usedlosti ve Lhotě pod Radčem (čp. 2, 3, 30, 31, 32, 51, 70, 33)Venkovské usedlosti ve Lhotě pod Radčem (čp. 2, 3, 30, 31, 32, 51, 70, 33)