Mohylové pohřebiště u Vochova

Vochov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Rozsáhlý sídlištní areál s rondelem z období mladšího neolitu (asi 4600 př. n. l.).

Historie

Nedaleko obce v polích při řece Mži a Vochovském potoce se nalézá rozsáhlý sídlištní areál (cca 6 ha) s rondelem z období mladšího neolitu (asi 4600 př. n. l.). Ačkoliv byla plocha v minulosti vážně poškozena cihelnami, odhalil zde archeologický výzkum v letech 1977–1980 sídliště kultur s lineární a vypíchanou keramikou. Došlo k objevu několika půdorysů domů a zčásti zničeného kruhového objektu o průměru téměř 50 m tvořeného dvěma soustřednými příkopy. Vnitřní plocha tohoto rondelu, který je první pravěkou stavbou svého druhu objevenou na území západních Čech, byla přístupná od západu a původně ji obklopovaly tři soustředné palisádové žlaby. Uprostřed plochy byly nalezeny stopy stavby (nebo staveb) nejasného půdorysu. Nejznámějším nálezem z této lokality je neolitická keramická figurka ženy, takzvaná Vochovská venuše (dnes ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni).

Na katastru obce se nacházejí také pozůstatky mohylového pohřebiště z mladší doby bronzové, zkoumané archeologicky v 50. letech minulého století. Mohyly kryly nejen žárové hroby, ale také pozůstatky staršího sídliště z přelomu starší a střední doby bronzové.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.