Hradiště u Dolního hradiště

Dolní Hradiště - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Plochá ostrožna s příkrými skalnatými boky byla přepažená třemi rovnoběžnými valy, z nichž nejzachovalejší je třetí (vnitřní), a rozdělená hlubokým sedlem na dvě poloviny.

Historie

V blízkosti obce nad údolím řeky Střely lze narazit na archeologické stopy dvou hradišť. Starší, dnes v terénu spíše nevýrazné, hradiště se nacházelo na úzké protáhlé ostrožně v meandru řeky asi 1,5 km západně od obce. Podle nemnohých nálezů lze zdejší osídlení datovat jen do pozdní doby halštatské. Druhé hradiště o rozloze asi 5,5 ha se nachází v poloze zvané Příkopy na široké ostrožně nad soutokem Střely a Kralovického potoka východně od obce. Plochá ostrožna s příkrými skalnatými boky byla přepažená třemi rovnoběžnými valy, z nichž nejzachovalejší je třetí (vnitřní), a rozdělená hlubokým sedlem na dvě poloviny. Opevněné hradiště bylo obýváno rovněž v pozdní době halštatské, archeologické nálezy ovšem vypovídají o jeho využívání ještě slovanským etnikem v raném středověku (zlomky keramiky z doby hradištní na přelomu 9. a 10 století).

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.