Synagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstí

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: historismus, neorenesance
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Plzeňská Velká synagoga se nachází v ulici Sady pětatřicátníků, druhá největší stavba svého druhu v Evropě byla vybudována na sklonku 19. století v novorománském a novorenesančním slohu.

http://www.zoplzen.cz/vs.html

Historie

Plzeňská Velká synagoga se nachází na frekventované ulici Sady pětatřicátníků. Jedná se o největší stavbu svého druhu v České republice a druhou největší synagogu v Evropě.

Základní kámen nové modlitebny byl položen v prosinci roku 1888. Návrh, podle něhož se mělo postupovat, vypracoval vídeňský architekt Max Fleischer, městská rada však plány odmítla, neboť zvolený novogotický sloh by se prý příliš podobal vzhledu křesťanských kostelů. Nový projekt vycházel z původní Fleischerovy kompozice, jeho tvůrce Emanuel Klotz se však uchýlil k novorománskému i novorenesančnímu stylu a orientální ornamentalistice. Svatostánek, financovaný z dobrovolných darů členů místní židovské obce, byl slavnostně otevřen roku 1893 a ihned se stal ohniskem náboženského života plzeňských židů.

Svým účelům budova sloužila až do začátku druhé světové války, po jejímž skončení byla opět užívána k provozování liturgie. Poslední pravidelná bohoslužba se zde konala roku 1973, poté byl sakrální objekt až do začátku devadesátých let uzavřen, neboť se nedostávalo prostředků na nutné opravy. Chátrající chrám byl roku 1992 zařazen na seznam nemovitých kulturních památek, v letech 1995 až 1997 proběhla náročná rekonstrukce, díky níž se v synagoze nyní opět konají pravidelné mše.

Hlavní průčelí svatyně se dvěma vysokými osmibokými věžemi, které jsou zastřešeny cibulovými báněmi a mezi nimiž se vypíná trojúhelníkový štít, je obráceno k východu. Stavba obdélníkového půdorysu vítá návštěvníka třemi vchody, které jsou zaklenuty obloukovými archivoltami s bohatou reliéfní výzdobou. Fasádu člení trojice sdružených, půlkruhově ukončených oken s kružbami. Východní stěna obvodového pláště je okrášlena obloučkovými vlysy, profilovanými římsami a nárožními pilastry. Protipólem přízemní omítnuté části svatostánku, zvýrazněné bosáží, je obnažené režné zdivo, které se nachází nad úrovní průběžné kordonové římsy.

Nad interiérem lodi se prostírá pět polí křížové klenby, která se opírá o sloupy s iónskými hlavicemi a volutami. Pod patrovými ženskými galeriemi, situovanými na obou bocích synagogy, se klenou arkády. Dvoustupňové kněžiště s půlkruhovým závěrem se pyšní edikulovým hlavním oltářem se sloupy a archivoltou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

Synagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstíSynagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstíSynagoga s rabínským domem (čp. 35, 442) v Plzni-Jižním předměstí