Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk

Klášter - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kláštery
stavební sloh: románský sloh, gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

V obci Klášter pod Zelenou horou najdeme fragmenty středověkého cisterciáckého kláštera, který byl zničen za husitských válek.

Historie

Obec Klášter je neodmyslitelně spojena s cisterciáckým klášterem Pomuk, jehož pozůstatky můžeme ve vsi dodnes najít. Není přesně známo, kdy byl klášter založen. Obvykle bývají uváděny roky 1144 nebo 1145. Zakladateli byli mniši z kláštera v bavorském Ebrachu. Budován byl po celé 13. a ještě po polovině 14. století. Význam a ekonomická síla se spolu s rozkvětem cisterciácké architektury na našem území odrazily ve výstavnosti zaniklého klášterního kostela a budov konventu. Majetková držba byla velmi rozsáhlá. Klášterní panství začínalo jižně od Starého Plzence a sahalo téměř až ke Klatovům. Zahrnovalo asi osmdesát vesnic, tři městečka (Nepomuk, Blovice, Plánice) a deset hospodářských dvorů. V roce 1420 byl klášterní areál zničen husitskými bojovníky. Osazenstvo kláštera se zachránilo útěkem. Zikmund Lucemburský téhož roku zapsal klášterní zboží Bohuslavovi ze Švamberka a Hynku Krušinovi ze Švamberka s podmínkou, že mají vydržovat osm pomuckých mnichů. Klášterní archiv byl ještě před napadením odvezen do Ebrachu. Tady zůstal až do roku 1583. Poté byl vydán a jeho stopy se postupně ztrácejí. Můžeme předpokládat, že mniši po husitských válkách klášter obnovili jen z malé části nebo dokonce přebývali jinde, možná na blízké Zelené Hoře. Poslední opat někdejšího kláštera je připomínán k roku 1560. Na místě kláštera začala postupně vyrůstat stejnojmenná vesnice. 

Zbytky románských a raně gotických klášterních staveb jsou dodnes patrné po celé vsi. V severní části návsi stojí klasicistní kaple sv. Markéty, jež sousedí s kamenným ohrazením, což byla původně obvodová zeď s okénky a raně gotickým portálem s obloučkovým vlysem. Jde o jednu z nejstarších částí dochovaného komplexu klášterního areálu, která byla budována v letech 1240–1250. Další kamenná zeď s půlkruhovitě zakončenými okénky je dochována v prostoru mlýna na jižním okraji vsi pod hrází rybníka. Tato zeď pochází ze stejného období jako hrazení u kaple sv. Markéty. V centru návsi najdeme zdivo bývalého ambitu z 2. poloviny 14. století. Části staveb se dochovaly také ve stavení přilehlém k bráně u čp. 39. Ve vsi je zachována řada dalších fragmentů, a to např. v čp. 9, 12, 58, 59, 82. Některé z nich jsou považovány za pozůstatky ústřední klášterní stavby, jíž byl kostel Panny Marie. Ten pravděpodobně stál v místě dnešní návsi.

V roce 1939 byl proveden archeologický výzkum lokality, který pouze částečně ukázal podobu a výstavnost zaniklého kláštera. Další výzkum proběhl při plynofikaci obce v letech 2002 a 2003. V roce 2014 byla v Klášteře instalována venkovní expozice věnovaná někdejšímu klášternímu areálu. Její další část je umístěna v nepomuckém muzeu. Fragmenty kláštera jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.        

Fotografie

Zaniklý cisterciácký klášter PomukZaniklý cisterciácký klášter PomukZaniklý cisterciácký klášter PomukZaniklý cisterciácký klášter Pomuk