Svéradice

Svéradice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Rodiště Albrechta Chanovského z Dlouhé Vsi založili místní vladykové nejpozději ve 13. století, posléze Svéradice drželi Chanovští z Dlouhé Vsi a nakonec od 17. století byly spravovány městem Horažďovice.

http://www.obecsveradice.cz/

Památky v oblasti

Boží muka s náhrobníkem ve Svéradicích

Boží muka s náhrobníkem ve Svéradicích
Východně od vsi směrem na Slatinu se nachází boží muka z poloviny 19. století, u nichž je posazený náhrobník se špatně identifikovatelným erbem a letopočtem 1747.

Kaple sv. Anny ve Svéradicích

Kaple sv. Anny ve Svéradicích
Barokní kaplička na svéradické návsi z roku 1834 je příkladnou ukázkou venkovského baroka. Sakrální prostor doplňuje železný kříž na kamenném podstavci před vchodem do kaple.

Kaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích

Kaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích
Na návrší východně od obce se vyjímá drobný, původně renesanční kostelík, který byl vysvěcen ve 2. polovině 16. století a koncem 19. století upraven v historizujícím duchu.

Sýpky ve Svéradicích (u čp. 12 a 18)

Sýpky ve Svéradicích (u čp. 12 a 18)
Cenným pozůstatkem tradiční venkovské zemědělské výroby bývají sýpky. Ve Svéradicích se dvě takové stavby dochovaly u čp. 12 a 18.

Venkovské usedlosti ve Svéradicích (eč. 4, 7, čp. 42)

Venkovské usedlosti ve Svéradicích (eč. 4, 7, čp. 42)
Svéradickým venkovským stavbám vévodí zděný statek čp. 42 s bohatě zdobeným štítem, který je příkladnou ukázkou lidového baroka.

Historie

Severně od města Horažďovice, v malebné zvlněné krajině Prácheňska, nad údolím Svéradického potoka se nachází obec Svéradice, jež byla již ve 13. století sídlem místní šlechty. V roce 1264 tu seděl jakýsi Drslav, který užíval predikát „ze Svéradic.“ Posléze koncem 15. století se zde novým pánem stal významný rod Chanovských z Dlouhé Vsi. V roce 1589 byla ves na čas oddělena jako samostatné panství, avšak koncem 17. století byla připojena k městskému majetku nedalekých Horažďovic. Výrazným narušením jinak pozvolného rozkvětu vsi byla 30letá válka. Berní rula uvádí, že zde v polovině 17. století bylo 21 osedlých a 14 pustých gruntů. Celkový počet všech usedlostí zároveň napovídá, že Svéradice byly před Bílou Horou jednou z vůbec největších vesnic Horažďovicka.

Svéradice se rozprotírají kolem nepravidelné, mírně obdélníkové návsi. Z obou stran tohoto centráního prostoru stojí hustě seskupené domy a severně se na mírném návrší nachází bývalý hospodářský dvůr. V jeho blízkosti bývala svéradická tvrz, kde se v roce 1581 narodil jezuitský misionář Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi. Na severozápadním konci vsi fungoval pod Mlýnským potokem mlýn a nad ním na balvanitém návrší byla vystavěna, snad Adamem Chanovským, kaple sv. Bartoloměje. Na východ odtud se posléze zkoncetrovala druhotná zástavba vytvářející jakousi druhou náves. Ačkoli jsou svéradické vesnické stavby slohově a tvarově povětšinou prosté, najdeme zde několik skutečně zajímavých objektů. Významná je především usedlost čp. 42 na křižovatce východně od návsi. Jedná se o pozdně barokní dům s křídlovým štítem vrcholícím trojlistým nástavcem, plochu štítu zdobí pilastry a kapličková nika. Zadní štít naopak protínají kasulová okénka. Na dům navazuje půleliptická brána lemovaná pilastry a završená zvlněným štítovým nástavcem. Hodnotné jsou i archaické sýpky u usedlostí čp. 3 a čp. 12 či kolna z počátku 20. století u čp. 29. Přestože se počátkem 90. let uvažovalo o vyhlášení Svéradic vesnickou památkovou zónou, nakonec k tomu nedošlo, neboť stavební zásahy v průběhu 20. století výrazně narušily tradiční lidový ráz tohoto urbanistického celku.  

Významné osobnosti

Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi

1581-1643

Fotografie

SvéradiceSvéradiceSvéradiceBoží muka s náhrobníkem ve SvéradicíchKaple sv. Anny ve SvéradicíchKaple sv. Bartoloměje ve SvéradicíchMlýn U Chaloupků ve Svéradicích (čp. 13)Sýpky ve Svéradicích (u čp. 12 a 18)Venkovské usedlosti ve Svéradicích (eč. 4, 7, čp. 42)