Horažďovice

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

http://www.sumavanet.cz/horazdovice/

Památky v oblasti

Děkanství v Horažďovicích (čp. 10)

Děkanství v Horažďovicích (čp. 10)
Horažďovická fara založená nejpozději ve 13. století se nachází mezi kostelem sv. Petra a Pavla a horažďovickým zámkem.

Historické jádro města Horažďovic

Historické jádro města Horažďovic
Historické jádro města Horažďovice se zkoncentrovalo nad řekou Otavou kolem bavorovské tvrze a farního kostela sv. Petra a Pavla. 

Fotografie neexistuje.

Kostel sv. Jana Křtitele v Horažďovicích
Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěný v duchu renesance roku 1593 byl posléze barokně upraven.  

Kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích

Kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích
Podnět k zbudování nejstaršího městského kostela dali Bavoři ze Strakonic, svou vrcholně gotickou podobu však dostal až za johanitů. Půta Švihovský pak pro hlavní kostelní oltář vymohl na konci 15. století dokonce prestižní papežské odpustky.

Masné krámy v Horažďovicích

Masné krámy v Horažďovicích
Nedaleko horažďovického náměstí Míru se nachází několik unikátních masných krámů dochovaných v podobě z 19. století.

Městské domy v Horažďovicích

Městské domy v Horažďovicích
Urbanistický vývoj města se zrcadlí v několika unikátně dochovaných městských domech. Tyto v jádru gotické stavby byly obvykle adaptovány do své původní podoby v 19. století. Dnes slouží nejčastěji ke komerčním nebo obytným účelům.

Zámecký mlýn v Horažďovicích (čp. 273)

Zámecký mlýn v Horažďovicích (čp. 273)
Krásnou ukázkou velkého panského mlýna je zámecký mlýn na mlýnské strouze severně pod areálem horažďovického zámku.

Zámek Horažďovice (čp. 11)

Zámek Horažďovice (čp. 11)
Horažďovický zámek, jenž je hlavní dominantou města, vyrostl na místě původní gotické tvrze ze 13. století. 

Historie

Město Horažďovice, jehož historické jádro se nachází na levém břehu zlatonosné řeky Otavy, bylo založeno mocným šlechtickým rodem Bavorů ze Strakonic ve 2. polovině 13. století. Tato lokalita lákala nejen svou výhodnou polohou u obchodní cesty napojující se u Sušice na Zlatou stezku, ale též těžbou zlata na Otavě a v neposlední řadě upoutával pozornost i nedaleký, mocný hrad Prácheň, někdejší správní sídlo hradské soustavy a centrum Prácheňského kraje.

Nejstarší zprávou o Horažďovicích je svědectví jakéhosi Neústupa v darovací listině Bavora ze Strakonic z roku 1247. Mezi lety 1243 až 1251 pak tuto lokalitu zakoupili právě Bavorové, díky nimž se veškeré dění z podhradí Práchně přesunulo na protější břeh. Již počátkem 50. let 13. století sem přišli strakoničtí johanité, od 70. let organizovali Bavoři hloubení příkopů, stavbu opevnění a sídelní tvrze. Roku 1293 pak Horažďovice získaly městský znak od krále Václava II.

Za husitských válek stáli horažďovičtí měšťané po celou dobu věrně na straně táboritů, ačkoliv jejich pán Menhart z Hradce podporoval Zikmunda. Čím více se však Menhart angažoval v záležitostech celozemských, tím méně se zajímal o své poddané v Horažďovicích. Kvůli dluhům se tak v polovině 15. století museli páni z Hradce města vzdát a roku 1459 jej koupili Kocovští z Kocova.

Racek z Kocova proslul jako úspěšný podnikatel, ale též jako vychytralý politik a zbabělý zloduch, který si nejprve dokázal získat své měšťany tím, že město zahrnul řadou privilegií, včetně prvního výročního svatohavelského trhu, aby je však následně nechal na pospas královským vojskům při obléhání města od podzimu 1477 do listopadu následujícího roku, kdy se vyhladovělé město vzdalo. Dočasným správcem byl ustanoven Jan ze Švamberka a to až do roku 1483, kdy Horažďovice připadly Půtovi Švihovskému z Rýzmberka.

Mocný a úspěšný Půta Švihovský vymohl pro město řadu privilegií včetně městských práv Starého Města pražského či pečetění červeným voskem. Investoval do výstavby horažďovického kláštera a opravy kostelíku na Práchni, přivedl do města minority. Zřejmě ale jeho nenávist vůči Jednotě bratrské ve městě, kde byla víra podobojí tradiční, a také zvyšování robotní a daňové zátěže zapříčinilo, že se o něm mluvilo jako o obávaném a nenáviděném pánovi, který prý upsal svou duši ďáblu.

Třicetiletá válka zanechala město v katastrofálním stavu, několikrát bylo obléháno císařskými vojsky a v červnu 1619 podlehlo rozsáhlému požáru založenému Buquoyovými vojsky. Shořela radnice, kostel, pivovar i oba špitály. Následná obnova a rekatolizační opatření probíhala už pod taktovkou Šternberků, kteří Horažďovice oficiálně nabyli roku 1622. Investovali nejen do rekonstrukce zámku, nechali vystavět také Loretánskou kapli na vrchu Stráž, četnými privilegii nadali i místní minoritský klášter.

Druhá polovina 18. století byla ve znamení zásadních změn. Horažďovice vystřídaly několik majitelů, v rámci Josefínských reforem došlo k uzavření kaple na Loretě, kostela sv. Jana na místním hřbitově i kláštera minoritů. Vlna rokoka a empíru dorazila do města spolu s novými majiteli, kterými se roku 1800 stali Rummerskirchové. Ti se proslavili především jako velcí zakladatelé, jejichž stavební úpravy proměnily tvář města téměř do jeho současné podoby. První unikátní novinkou byl umělý chov perlorodek, který při návštěvě Horažďovic obdivoval sám císař František I. Pod vlivem romantismu dali podnět k zbudování poustevny na Práchni, pustili se do úprav anglického parku na Ostrově a společně s novou Panskou zahradou jej osadili vzácnými druhy květin a stromů.

Posledními majiteli horažďovického panství byli Kynští z Vchynic a Tetova. S nimi město prožilo bouřlivý rok 1848 i obě světové války. Panství jim bylo následně odňato v roce 1945.

Významné pověsti

O pokladu kněžny Eleonory

V neklidných 40. letech 18. století, kdy evropští panovníci odmítli uznat nárok Marie Terezie na český trůn a České země tak byly vtaženy do vleklých válek o habsburské dědictví, patřilo horažďovické panství kněžně Eleonoře z Mansfeldu. Z této doby právě pochází pověst o ukrytém pokladě na místním zámku.

O vánočních svátcích roku 1741 k městu přitáhla spojená francouzsko-bavorská vojska vedená generálem Sabraynem a po krátkém obléhání Horažďovice bez větších problémů dobyla. Kněžna Eleonora se obávala loupení a drancování, a tak neváhala a sotva se doslechla o blížících se vojácích, uložila své největší cennosti na tajné místo, o kterém nikdo nevěděl, a nechala je tam i poté, co vojska odtáhla. Roku 1746 Eleonora zemřela a tajemství o místě uložení drahocenných věcí nikomu nesvěřila.

Dodnes se vypráví, že kdesi na zámku je zazděn poklad kněžny Eleonory. Kdo by jej však našel a chtěl se jej zmocnit, musel by se vypořádat s nekompromisním strážcem, kterým je vzteklý černý kocour.  

Významné události

Obléhání města Rudolfem I. Habsburským 3. července 1307

Významnou událostí v dějinách města, která je dodnes každoročně připomínána během tzv. Slavnosti kaše, je bezpochyby úspěšné obléhání města Rudolfem I. Habsburským.

Po roce 1306, kdy vymřel po meči český panovnický rod Přemyslovců, usiloval římský král Albrecht o český trůn, který chtěl získat pro svého syna Rudolfa. Nedbal tak rozhodnutí české šlechty, která si vyvolila Jindřicha Korutanského, manžela Anny Přemyslovny. Když Rudolf Habsburský přitáhl ku Praze, zbabělý Jindřich ze země uprchl. Chtěl-li však Rudolf získat vládu nad českými zeměmi, nestačilo jen vyjednat sňatek s Eliškou Přemyslovnou, ale též obrátit na svou stranu odbojné české pány. A právě trestná výprava proti Bavorovi ze Strakonic jej v červenci 1307 přivedla až před brány Horažďovic. Zde však během obléhání onemocněl úplavicí a zemřel dříve, než město dobyl. Avšak Rudolf údajně triumfoval i po své smrti, neboť Horažďovičtí se vzdali mrtvému králi.

Významné osobnosti

Půta Švihovský

1463?-1504

Fotografie

Děkanství v Horažďovicích (čp. 10)Historické jádro města HoražďovicKostel sv. Petra a Pavla v HoražďovicíchMasné krámy v HoražďovicíchMěstské domy v HoražďovicíchZámecký mlýn v Horažďovicích (čp. 273)Zámek Horažďovice (čp. 11)